DEBAT A PALMA

Imagen

Queridas famílias,

Desde el Apima os animamos a que participéis en unas jornadas que se realizarán por toda Mallorca para hablar de Educación. Esta que os presentamos se realizará el próximo martes 17 de junio en Palma, en la plaza de los patines.ImagenOs esperamos a todos.

Anuncios

ASSEMBLEA ORDINÀRIA. JUNY 2014.

28N DIBUJO

Estimadas familias,

Convocamos Asamblea ordinaria del Apima JM Thomàs, el próximo 13 de junio a las 19 hrs en la bibioteca del centro, con el siguiente orden del dia:

-Aprobación del acta anterior.

-Memoria del curso 2013-14.

-PTIL 2014-15.

-Ruegos y preguntas.

A las 20:30hrs, celebramos el fin de curso con un  “Sopar a la Fresca”.

Muchas gracias.
Un saludo.

Gloria ferrer Camps.

Presidenta del Apima.

de apimajmthomas

INFORME DE VALORACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL TIL. ADIPMA

 

L’associació de directors de Primària de Balears ha fet un informe de valoració de l’aplicació del TIL, basat en un qüestionari enviat a tots els centres públics de Mallorca. S’han recollit 51 respostes que representen un terç del total de centres de Mallorca.
APROVACIÓ TIL
• Un 45% de centres no tenen el TIL aprovat pel claustre ni pel consell escolar.
• Un 80% l’han hagut de modificar 2 o 3 vegades una vegada iniciat el curs, el què ha ocasionat problemes organitzatius per la necessitat de fer adaptacions dels horaris al llarg del curs.
AUXILIARS DE CONVERSA
• Només el 60% n’han disposat i es valora el servei de manera positiva.
• Els centres han hagut de fer el pagaments per avançat, que encara no han cobrat.
LLENGÜES D’ENSENYAMENT
• La matèria de plàstica és la triada majoritàriament per impartir-se en anglès, que ha passat a ser una matèria fonamentalment tècnica, deixant-se de dur a terme activitats més innovadores per les dificultats lingüístiques.
• S’han hagut d’afegir algunes altres àrees en més d’una llengua (habitualment català-anglès) com, per exemple, l’àrea de coneixement del medi. Aquesta situació ha generat problemes metodològics, d’aprofundiment en els continguts i d’avaluació.
• Els continguts de Medi no s’han pogut assolir de manera satisfactòria pel nivell d’anglès de l’alumnat, això suposa una disminució dels continguts treballats i sobretot una manca d’interacció alumne-mestre.
• El centres que no han pogut desenvolupar la matèria escollida en llengua anglesa ha estat per falta de professorat capacitat i han triat matemàtiques o educació física per impartir-les en castellà.
METODOLOGIA
• S’evidencia la incoherència entre la llengua dels llibres de text i la llengua en què s’ha hagut d’impartir l’àrea, l’anglès.
• El mestre ha deixat de tenir el paper de referent lingüístic, que es considera molt important, ja que en molts casos s’ha hagut d’impartir una mateixa àrea en dues llengües diferents.
• Molts dels centres han hagut d’abandonar altres projectes ja consolidats en el centre per la necessitat de reordenar el professorat per a l’aplicació del TIL.
• Es fa palesa les dificultats sorgides per poder atendre correctament l’alumnat NESE a les àrees no lingüístiques impartides en anglès.
AVALUACIÓ
• Han existit una gran quantitat de dubtes i dificultats, en relació l’avaluació, ja que no hi ha hagut unes instruccions clares per part de la Conselleria.

• El fet que el rendiment acadèmic de l’alumnat no s’hagi vist afectat de manera considerable es deu a l’esforç i la bona disposició dels mestres que han adaptat els continguts.
VALORACIÓ DE COM S’HA FET L’APLICACIÓ DEL TIL
• Pràcticament la totalitat dels directors enquestats, excepte 2, considera insuficient la informació que han rebut els centres per part de la Conselleria.
• D’un total de 27 centres, 18 no han rebut resposta als dubtes que han traslladat a la Conselleria.
• 14 centres han sol·licitat l’assessorament de l’equip ATLES, i més de la meitat el valoren com a ineficaç i poc qualificat.
Els arguments per valorar negativament l’aplicació del TIL han estat:
• Projecte elaborat sense planificació, sense rigor i sense criteris pedagògics.
• Projecte que no s’ha consensuat amb els docents ni amb la resta de membres de la comunitat educativa.
• No s’ha respectat l’autonomia dels centres ni el context sociolingüístic del centre.
• Professorat poc preparat per impartir àrees no lingüístiques i poca dotació de recursos per part de l’Administració.
• Preocupació pel futur de la llengua catalana com a llengua vehicular dels centres.

de apimajmthomas

INFORMACIÓ SOBRE EL TIL PEL CURS 2014-2015

 

 
Malgrat l’experiència del curs 2013-14 la Conselleria ha continuat amb la seva actitud prepotent i l’Ordre de desenvolupament pel curs que ve s’ha redactat sense comptar amb el consens de les comunitats educatives i només s’ha escoltat a la patronal de les escoles privades i concertades que podran fer una aplicació diferent als seus centres.
Així la Conselleria, que no ha “fet els deures” amb temps, ha ordenat que el 15 de juny tots els centres han d’haver actualitzat els projectes TIL però afecta directament el nostre dret de participar fent aportacions en qualsevol sentit, com preveu la normativa, perquè el temps se’ls tira al damunt.
El procés d’elaboració dels projectes, doncs, han de seguir unes pautes que
compten amb les aportacions de les associacions d’alumnes i de les APIMA just després de passar pel Claustre i abans de qualsevol consulta per referèndum escolar. Això vol dir que l’equip directiu ens hauria de facilitar l’esborrany elaborat per la Comissió de coordinació pedagògica esmenada pel Claustre i que ens hauria de donar un termini per estudiar el projecte a proposta.
Després hauria de passar per la consulta per votació a totes les famílies del centre i finalment aniria al Consell Escolar que emetria un informe preceptiu, previ a l’aprovació del Director, ja que des de la implantació de la LOMCE és competència seva.
Hem sabut que des de l’administració no s’està informant correctament d’aquest procés perquè no els interessa, el dia 15 està molt a prop. Així doncs, hem d’estar atents i si no ens faciliten la participació hauríem d’informar les famílies i impugnar el projecte. Les normes són per tothom i no hem de renunciar a la nostra participació.
Per facilitar aquesta possible impugnació us adjuntam una plantilla de recurs d’alçada que podria provocar fins i tot la suspensió dels projectes.
Pel que fa a la Consulta per votació a les famílies, des de FAPA, pensam que així com es planteja és una farsa i us proposam que reflexioneu sobre l’orientació del vot i valoreu una possible campanya a favor del “vot nul”, que es pogués interpretar com una postura contrària a l’engany d’una votació que no serveix per res.
ESTRATÈGIA DE FUTUR
És molt possible que quan comenci el curs o inclús abans la Conselleria intenti vendre’ns que el TIL ha estat una meravella i que això avala la seva feina.
Evidentment aquesta mentida no calarà entre les persones més pròximes a la realitat escolar però moltes famílies no tenen tant de contacte i una mitja veritat les podria confondre.
Per això, és important saber que l’avaluació del PTIL es farà a la memòria anual de centre i que aquesta se pot aprovar fins a mitjan de juliol, moment en què s’envia ala Conselleria. Així, qualsevol dada que comuniqui la consellera abans d’hora no estarà acreditada per les dades reals dels centres.
Una bona manera de tenir les dades de primera mà és que cada APIMA demani una còpia de la memòria al director/a.
Ja per acabar, vos informam que FAPA Mallorca no està d’acord amb aquesta implantació unilateral dels PTILs i s’està estudiant la interposició d’un recurs Contenciós Administratiu contra l’Ordre pel desenvolupament del TIL. Segons els nostres advocats, la Conselleria ha comès algunes errades que fan vulnerable aquesta norma. Vos mantindrem al dia i si arriba el moment de movibilitzar-nos per fer visible l’opinió del nostre col·lectiu vos ho farem saber.
Heu de saber que FAPA continua treballant de forma unitària amb la majoria d’entitats de l’àmbit educatiu (sindicats, assemb.docents, cooperatives d’ensenyament, directors, inspectors, CRIDA…) a la recerca d’alternatives al caos que està provocant l’actual conselleria. Si necessiteu qualsevol contacte només ens ho heu de fer saber.
Sense més novetats, rebeu l’enhorabona per la tasca d’enguany i no oblideu que estam a la vostra disposició, ja sigui per aquest tema o per qualsevol altre, com ara la iniciativa del Llibre Verd, la recollida de signatures per la Declaració en defensa de l’Educació o l’abast de la implantació de la LOMCE pel curs que ve, etc.
Palma, 5 de juny de 2014
La junta directiva
FAPA Mallorca

de apimajmthomas

Drogues: Educar per al NO consum

Estimades famílies el passat 29 de maig es va celebrar la xerrada sobre les drogues impartida i dirigida pel cos nacional de la policía.

Va ser una jornada molt interessant, informativa i formativa.

Gràcies per la vostra participació.

20140529_201103    20140529_201150

de apimajmthomas